Cele działania

Fundacja KOKON została założona w 2009 roku przez trzy osoby, którym szczególnie zależało na promocji kultury Głuchych, wspieraniu rozwoju ich języka, współdziałaniu z Głuchymi, oraz organizacjami mającymi zbieżne cele. Założycielami są:

  • Anna Taborska
  • Agnieszka Laskowska-Klimczewska
  • Bartosz Marganiec

Szczególnie ważne cele działania Fundacji:

Cel 1 -  Ochrona, rozwój i propagowanie dorobku i dziedzictwa kulturowego społeczności Głuchych.

Cel 2 – Reprezentowanie i ochrona Kultury Głuchych w kontaktach z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi.

Cel 3 – Wspieranie twórczości naukowej i artystycznej Głuchych.

Cel 4 – Promowanie osiągnięć społecznych, zawodowych i artystycznych Głuchych.

Cel 5 – Zwiększanie możliwości dostępu do dóbr kultury Głuchym.

Cel 6 – Propagowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii w komunikacji Głuchych ze słyszącymi i osób słyszących z Głuchymi.

Cel 7 – Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję wobec Głuchych, ich kultury i języka.

Cel 8 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych Głuchych.

Cel 9 – Wspieranie integracji europejskiej i światowej oraz wymiana doświadczeń, rozwijanie kontaktów i współpracy między Głuchymi w Polsce i zagranicą.

Podsumowanie celów – Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy są zainteresowani działaniem na rzecz powyższych celów.

Comments are closed.